Recente publicaties

2015 Advies aanpassing regels oplegging en duur inreisverbod   Advies over de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) in verband met aanpassing van de regels over de oplegging en de duur van het inreisverbod

  More info

2015 Advies intrekken Nederlanderschap in belang nationale veiligheid   Advies wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  More info

2014 Advies herschikking vrijstellingsgronden mvv   Advies over de wijziging van het Vb 2000 i.v.m. de herschikking en beperkte uitbreiding vrijstellingen visumplicht voor toegang en verblijf van langere duur

  More info

2014 Na de vlucht herenigd   Advies over de uitvoering van het beleid voor nareizende gezinsleden van vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel

  Kabinetsreactie More info

2014 Advies toelating startende ondernemers (startups)   Advies over het voorstel tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) inzake de toelating van startende ondernemers van buiten de EU/EER

  More info

2014 Sporen uit het verleden   Advies over de rol van medisch onderzoek bij de beoordeling van asielaanvragen

  Kabinetsreactie More info

2014 Advies afschaffing meldplicht EU-burgers   Advies wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de meldplicht voor EU-burgers

  More info

2014 Advies toezicht bestrijding illegaal verblijf na grensoverschrijding (Mobiel toezicht veiligheid – MTV)   Advies over de wijziging van het Vb 2000 in verband met de aanpassing van de regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  More info

2014 Jaarverslag 2013   Jaarverslag ACVZ 2013

  More info

2014 Evaluatie Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken: periode 2010-2013   Eindrapport externe evaluatie, uitgevoerd door Kwink Groep

  More info

2014 Werkprogramma 2014     More info

2014 Advies Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring   Advies over het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  More info

2014 Advies implementatie Procedure- en Opvangrichtlijn   Advies over het voorstel van wet inzake de implementatie van de Procedure- en de Opvangrichtlijn

  More info

2014 Advies wetsvoorstel Schouw over rechtsbescherming in asielzaken   Advies voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (30 830)

  More info

2013 Geen land te bekennen   Een advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen in Nederland

  Kabinetsreactie More info

2013 Advies implementatie herziene Dublinverordening (EU nr. 604/2013)   Advies over het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de herziene Dublinverordening (Verordening (EU) nr. 604/2013)

  More info

2013 Advies ontnemen en verlies Nederlanderschap bij terroristische activiteiten   Advies wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap inzake de verruiming van de mogelijkheden tot ontneming en de gronden voor verlies van het Nederlanderschap bij terroristische activiteiten

  More info

2013 Waar een wil is, maar geen weg   Advies over de toepassing van het beleid voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet zelfstandig uit Nederland kunnen vertrekken.

  Kabinetsreactie More info

2013 Vreemdelingenbewaring of een lichter middel?   Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen.

  Kabinetsreactie More info

2013 Advies verlenging naturalisatietermijnen en uitbreiding openbare ordetoets minderjarigen   Advies wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) ter verlenging van de termijnen voor het verlenen van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  More info

2013 Advies gezinsmigratie van ongehuwde partners   Advies wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met gezinsmigratie van ongehuwde partners.

  More info

2013 Briefadvies verhoging leeftijdsvereiste Nederlandse referent naar 24 jaar   Advies over de voorgenomen verhoging van de leeftijdseis voor Nederlandse referenten bij gezinsmigratie

  More info

2013 Verloren tijd   Advies over dagbesteding in de opvang voor vreemdelingen.

  Kabinetsreactie More info

2013 Advies regeling langdurig verblijvende kinderen   Advies regeling langdurig verblijvende kinderen (zgn. kinderpardon) in de Vc 2000

  More info

2013 Advies biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen   Advies wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

  More info

2013 Advies aanscherping glijdende schaal   Advies ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (aanscherping glijdende schaal)

  More info